Výroční zpráva za rok 2009

V letošním roce si olomoucká pobočka Masarykovy společnosti, stejně jako celá mateřská organizace, připomíná dvacet let svého svobodného působení v naší společnosti. Nutno konstatovat, že během tohoto období, od listopadových událostí roku 1989 do současnosti, prošla výraznou proměnou. K nejvýraznějšímu posunu došlo v oblasti její členské základny. Z původně takřka masové organizace, čítající dle bohužel dnes již neúplných podkladů v roce 1990 více než 120 řádných členů, se v posledních několika letech změnila spíše v úzký okruh lidí, kteří v městě Olomouci a nejbližším okolí i nadále udržují v minulosti velmi silnou Masarykovskou tradici. Patrný pokles účasti členstva na akcích pořádaných jak vlastní organizací, tak i ostatními zájmovými a společenskými organizacemi města, vedla vedení olomoucké pobočky Masarykovy společnosti v roce 2005 k pokusu o nápravu tohoto stavu. První krokem byla snaha o zjištění skutečného stavu členské základny. Na písemný dotaz ohledně dalšího členství v organizaci tehdy bohužel reagovalo pouhých 32 členů. Výbor pobočky se proto rozhodl jít cestou stabilizace užšího pracovního jádra organizace, které se od odchodu dlouholetého předsedy olomoucké pobočky Masarykovy společnosti prof. MUDr. Lubomíra Neorala v roce 2000 zformovalo kolem historika prof. PhDr. Miloše Trapla na Filozofické fakultě UP. Profesor Trapl se v práci pobočky angažuje i v současnosti, kdy její užší vedení pracuje ve složení PhDr. Karel Podolský (předseda), prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (místopředseda) a Mgr. Zdeněk Hazdra (jednatel). Z hlediska další činnosti olomoucké organizace Masarykovy společnosti je potěšující, že v posledních dvou letech projevilo zájem o aktivní účast na organizaci akcí jí pořádaných několik mladých lidí, vesměs z řad studentů historie a politologie FF UP v Olomouci.

Hlavní rámec činnosti olomoucké pobočky je v posledních letech již pevně zasazen do programu veřejných akcí, pravidelně pořádaných pod garancí Statutárního města Olomouc za spoluúčasti Armády ČR a ostatních zájmových a společenských organizací města a kraje. Vedle ní se na organizaci jednotlivých setkání olomoucké veřejnosti podílí zejména Konfederace politických vězňů, Český svaz bojovníků za svobodu, Československá obec legionářská, Svaz PTP – VTNP, Vojenské sdružení rehabilitovaných, Sokolská župa Olomoucká Smrčkova, Junák – svaz skautů, Klub Dr. Milady Horákové a Židovská obec. Slavnostní shromáždění olomoucké veřejnosti u sochy T.G.M. na Žižkově náměstí v Olomouci v den výročí Masarykova narození již tradičně zahajuje kalendář vzpomínkových akcí na území města. Masarykova společnost pravidelně přijímá při této příležitosti organizační spolugaranci, stejně jako při pietním uctění úmrtí T. G. Masaryka 14. září a pochopitelně i při oslavách vzniku Československa 28. října. Lze konstatovat, že důstojnému připomenutí všech uvedených výročí věnuje v posledních letech město Olomouc stále větší pozornost.

Druhým okruhem pravidelných aktivit olomoucké pobočky Masarykovy společnosti jsou přednášky a besedy věnované problematice existence a významu československé státnosti a úloze našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka s cílem přiblížit danou problematiku veřejnosti. V hodnoceném období se pozornost výboru pobočky soustředila na naplnění tohoto vytčeného úkolu v souvislosti s nedávným 160. výročí narození Prezidenta Osvoboditele, a to jak zvýrazněním daného tématu ve výuce novodobých dějin na Katedře historie FF UP, tak zejména realizací několika přednášek a seminářů na vybraných olomouckých středních školách. Zkušenosti získané na těchto akcích ukazují na nové možnosti aktivit souvisejících s propagací myšlenek a odkazu Tomáše Garrigua Masaryka mezi mladou generací.


V Olomouci 15. března 2010

PhDr. Karel PODOLSKÝ
Mgr. Zdeněk HAZDRA

Masarykova společnost – pobočka Olomouc
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR TĚMTO FIRMÁM:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2 - Nové Město
http://www.akbsn.eu/

Advokátní kancelář
ČERMÁK a spol.
Národní 32
110 00

JUDr. JAN MATĚJČEK
White and Case, advokátní kancelář
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Masarykova společnost srdečně děkuje
JUDr. Jiřímu Balaštíkovi
za sponzorování činnosti společnosti.

Zároveň děkujeme JUDr. Václavu Královi, členovi výboru Masarykovy společnosti, který předání darů zprostředkoval.
KONTAKT

Masarykova společnost
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Předsedkyně společnosti
Doc. Eva Broklová, DrSc., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, tel. 234 612 202; broklova@mua.cas.cz; eva.broklova@seznam.cz.


Administrátor stránek:
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
tel. 313 502 608, 731 449 322; lany@muzeumtgm.cz

masarykova.spolecnost@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one