Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
(původně 5. 9. 2011). 28. 9. 2011 posláno do Národního osvobození a red. J. Beránkovi.

Marie L. Neudorflová
Čeština odsouzená k zániku?

Následující příspěvek je odpovědí na sloupek šéfredaktora Literárních novin Petra Bílka , který v čísle 35, 1. 9, s. 2, Čechům radil, aby se vzdali češtiny a přijali angličtinu místo ní. Tato odpověď, poslaná do LN nebyla otištěna, ani na ni nebylo reagováno. Vzhledem k tomu, že ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se zapojil do projektu pro školy Šprechtíme s cílem aby „zase každý Čech“ uměl německy, není od věci se důležitostí a kvalitou češtiny začít důkladně zabývat. Národy většinou přežívají různé říše, ale je hodně důležité na jaké úrovní.

Napřed rada Petru Bílkovi, aby si přečetl důkladně článek H. G. Schauera v Čase č. 1. 1886. Vůbec v něm nejde o to, abychom jako Češi spáchali jazykově sebevraždu, ale naopak, aby vědomě a více pečovali o svou úroveň, včetně kulturní. K tomu byla a je dobrá znalost mateřského jazyka naprosto nutná. Bez dobré úrovně vlastního jazyka se většina lidí druhý jazyk ani dobře nenaučí. Skutečnost, že v současnosti úroveň češtiny a vůbec kultury klesá, plyne z jiných důvodů než z její nedostatečné schopnosti komunikovat. A v tomto úpadku nejsme sami, je to obecnější jev. Je to hlavně znak nedostatečného respektu nejen k národním jazykům, kultuře a historii, ale i k demokratickým principům a to v zájmu pohodlí, „efektivnosti“, „mentální lenosti“ a chamtivosti mocenských nositelů neoliberálních ekonomických nadnárodních principů a jejich domácích přisluhovačů. Jejich postoje mají pro většinu lidí v duchovní, mravní, kulturní i sociální oblasti daleko více destruktivní než pozitivní důsledky. Teprve poslední dobou se naše inteligence začíná probírat z opojení neoliberálními hodnotami.
Začíná být jasné, že tak jak je neoliberální globalizační ekonomika, orientovaná na zisk pro malou menšinu, stále více zkázonosná ve vztahu k úrovni většiny lidí, tak bude neúspěšná i ve svém centralistickém politickém snažení. Bylo by nezodpovědné a hloupé, aby samy národy přispívaly k destrukci základních a unikátních výdobytků své historické a kulturní identity, která je bytostně spjata s podmínkami nutnými k rozvoji demokracie. Národní entita je nejširší komunita, se kterou se ještě její členové mohou smysluplně ztotožnit, komunikovat o svých potřebách, problémech, cestách k nápravě. Pocit sounáležitosti, nutně zakořeněný ve společné kultuře a historii, je podmínkou občanské zodpovědnosti a rozvíjení demokracie. Mateřský jazyk je v tomto kontextu nezastupitelný. Na této skutečnosti nemění ani přijímání pojmů z angličtiny, které češtinu mohou, ale nemusí, obohacovat. Současné neoliberální tažení proti základním aspektům národní existence je zrovna tak perverzní jako bylo komunistické. Nechat se nekriticky unést „módními trendy“ vždy svědčilo o mravní nedospělostí jejich nositelů, neboť nedovedli domyslet důsledky. Měli bychom mít možnost řešit „otázky životní důležitosti pro naši zemi“ sami a to i ve vztahu k silným mezinárodním tlakům. K tomu, abychom se dohodli na tom, co je v zájmu naší úrovně, svobody a demokracie nám bohatě stačí čeština. Bez tohoto základu naši zástupci v mezinárodní oblasti i se sebe lepší angličtinou nebudou umět jednat v náš prospěch. Stanou se jen součástí vnějších tlaků, které zdaleka nemusí být v náš prospěch.
Je poněkud zvláštní rada Petra Bílka, aby se čeština zbavila svých typických znaků a aby se psalo jak se mluví, a aby Češi přijali místo češtiny angličtinu. Rozdíly mezi psaním slov a jejich výslovností je v angličtině je daleko větší než v češtině. Nic proti učení angličtiny, je to světový jazyk, ale bez dobré znalosti vlastního jazyka téměř nikdo dobré úrovně druhého jazyka nedosáhne, leda na úkor pokřivení charakteru a identity, pokud se začne angličtina upřednostňovat již v mateřské školce. Pak by se ale ztratilo nesmírné kulturní a historické dědictví vytvořené českým národem. Přitom jen literatura 19. století a 20., 30., a 60. let jen unikátním kulturním bohatstvím. V našem prostředí vždycky lidé znali druhý jazyk tam, kde to bylo potřeba, aniž by zatracovali jazyk vlastní. Většinou spíše naopak. Výuka druhého nebo třetího jazyka není nic nového pod sluncem, ale je nutné pamatovat, že v určitých obdobích byla spojována s potlačováním mateřského jazyka s neblahými důsledky jimiž byly hlavně chabé znalosti nejen jazyka, ale i obecné a odborné. Většina lidí totiž není schopna se naučit dobře cizí jazyk a při nedostatku péče o jazyk vlastní, ani ten. Ale i tito lidé mají obvykle jiné nadání, které stojí za rozvinutí a v tom se bez mateřského jazyka neobejdou. Čeština je přece mnohem více než „kmenovým samoznakem“. Naši filologové by nás měli poučit jaké bohaté funkce, včetně emocionálních, kulturních, psychických a dalších, jazyk plní.
Skutečnost, že se české obyvatelstvo „rozestupuje“ na „plebejce, kteří se „za mateřštinu nestydí“ a na ty, kteří „radši blbě anglicky než dobře česky“, se dá interpretovat úplně jinak než to činí Petr Bílek. Ona ta „blbá angličtina“ dělá z jejich uživatelů zamindrákované hlupáky, kteří chtějí ukazovat jak jsou světoví a nemají na to. Nebo se pohybují v prostředí, kde by se bez angličtiny neobešli a jsou ke škodě své úrovně nezakotveni hlouběji kulturně, historicky, politicky. Nedostatek dobré vzdělávací literatury, drahé knihy, neblahá role reklam i medií zanechávají velmi negativní stopy na úrovni společnosti. Kdyby toto vše bylo v angličtině, výsledek by byl podobný. Je snad cílem tohoto vývoje duchovně, politicky, kulturně, ale i mravně osekat lidskou osobnost až na ekonomické funkce, které jsou důležité pro nadnárodní ekonomickou mocenskou vrstvou? V této situaci byli ještě před dvěma sty lety nevolníci a předtím otroci a mocenská aristokratická vrstva měla daleko větší loajalitu mezi sebou než k vlastním lidem a jejich úrovni. Neprivilegované vrstvy si v naší civilizaci musely tvrdě prosazovat (i revolucemi) možnosti ke svému pozitivnímu rozvoji a slušné úrovni. Způsob vlastní cílevědomé iniciativy českého národa v 19. století, kterou dohnal kulturní ba do velké míry i ekonomickou úroveň rozvinutějších evropských národů, by mohla sloužit jako následování hodný příklad pro méně rozvinuté země. I v tomto úsilí byla dobrá znalost mateřského jazyka nezastupitelná.
I v minulosti měly ekonomicky a politicky mocenské vrstvy, tvořící nepatrnou menšinu, svůj odlišný jazyk (latinu, francouzštinu, němčinu) a neměly zájem na tom, aby jim plebs rozuměl. Nelidská úroveň většiny lidí jim byla úplně lhostejná, pro ni to nebyli plnohodnotní lidé, jen levná pracovní síla pro jejich luxusní život. Ale o tom přece není ani občanská společnost ani demokracie ani sociální solidarita, ke kterým se snažíme hlásit. Myslím, že bychom se měli vážně soustředit na skutečné problémy a nepřispívat uměle k vytváření nových, které nás budou od důležitých jen odvádět. Je naším bytostným zájmem, aby péče o dobrou češtinu a národní identitu v evropském kontextu toho lepšího, byla v popředí našeho úsilí v rodině, ve školách, v kultuře i v médiích.

Autorka je historička
18.04.2012 09:04:15
Masarykova společnost

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Předsedkyně Masarykovy společnosti: Doc. Eva Broklová, eva.broklova@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Člen výboru: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 1923233309/0800

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one