Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
Pobočka Olomouc již aktivně nepůsobí.
Olomoucká pobočka Masarykovy společnosti od listopadových událostí roku 1989 do současnosti prošla výraznou proměnou. K nejvýraznějšímu posunu došlo v oblasti její členské základny. Z původně takřka masové organizace, čítající dle bohužel dnes již neúplných podkladů v roce 1990 více než 120 řádných členů, se v posledních několika letech změnila spíše v úzký okruh lidí, kteří v městě Olomouci a nejbližším okolí i nadále udržují v minulosti velmi silnou Masarykovskou tradici. Patrný pokles účasti členstva na akcích pořádaných jak vlastní organizací, tak i ostatními zájmovými a společenskými organizacemi města, vedla vedení olomoucké pobočky Masarykovy společnosti v roce 2005 k pokusu o nápravu tohoto stavu. První krokem byla snaha o zjištění skutečného stavu členské základny. Na písemný dotaz ohledně dalšího členství v organizaci tehdy bohužel reagovalo pouhých 32 členů. Výbor pobočky se proto rozhodl jít cestou stabilizace užšího pracovního jádra organizace, které se od odchodu dlouholetého předsedy olomoucké pobočky Masarykovy společnosti prof. MUDr. Lubomíra Neorala v roce 2000 zformovalo kolem historika prof. PhDr. Miloše Trapla na Filozofické fakultě UP. Profesor Trapl se v práci pobočky angažuje i v současnosti, kdy její užší vedení pracuje ve složení PhDr. Karel Podolský (předseda), prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (místopředseda) a Mgr. Zdeněk Hazdra (jednatel). Z hlediska další činnosti olomoucké organizace Masarykovy společnosti je potěšující, že v posledních dvou letech projevilo zájem o aktivní účast na organizaci akcí jí pořádaných několik mladých lidí, vesměs z řad studentů historie a politologie FF UP v Olomouci.

Hlavní rámec činnosti olomoucké pobočky je v posledních letech již pevně zasazen do programu veřejných akcí, pravidelně pořádaných pod garancí Statutárního města Olomouc za spoluúčasti Armády ČR a ostatních zájmových a společenských organizací města a kraje. Vedle ní se na organizaci jednotlivých setkání olomoucké veřejnosti podílí zejména Konfederace politických vězňů, Český svaz bojovníků za svobodu, Československá obec legionářská, Svaz PTP – VTNP, Vojenské sdružení rehabilitovaných, Sokolská župa Olomoucká Smrčkova, Junák – svaz skautů, Klub Dr. Milady Horákové a Židovská obec. Slavnostní shromáždění olomoucké veřejnosti u sochy T.G.M. na Žižkově náměstí v Olomouci v den výročí Masarykova narození již tradičně zahajuje kalendář vzpomínkových akcí na území města. Masarykova společnost pravidelně přijímá při této příležitosti organizační spolugaranci, stejně jako při pietním uctění úmrtí T. G. Masaryka 14. září a pochopitelně i při oslavách vzniku Československa 28. října. Lze konstatovat, že důstojnému připomenutí všech uvedených výročí věnuje v posledních letech město Olomouc stále větší pozornost. Druhým okruhem pravidelných aktivit olomoucké pobočky Masarykovy společnosti jsou přednášky a besedy věnované problematice existence a významu československé státnosti a úloze našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka s cílem přiblížit danou problematiku veřejnosti.

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 2102293907 / 2010

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one