Členství

 1. Členství může být různého druhu, s odlišnými druhy členství se pojí odlišná členská práva a povinnosti. To však nesmí být v rozporu s těmito stanovami.
 2. Členem spolu mohou být osoby fyzické i právnické. Členství je vázáno na osobu člena, nepřechází na právního nástupce.
 3. Členové jsou:
  1. čestní,
  2. činní.
 4. Čestným členem může být vynikající odborník, který se výjimečně zasloužil o uskutečňování účelu spolku. Zahraniční odborníci mohou být zvoleni jen v případech žádoucí vzájemnosti vůči pozorné cizině nebo pro zvláštní zásluhy o studium Masarykova životního díla nebo v souvislosti s ním o Českou republiku. Čestní členové mohou být zároveň členy činnými.
 5. Činným členem se může stát osoba, která vážnou prací o životním díle Masarykově nebo prací v studijních oborech a řešením otázek, na nichž Masaryk sám pracoval, přispěla k plnění účelu spolku. Činným členem se může stát i osoba, která se hlásí k zásadám Masarykova humanitního programu, dbá svého dobrého jména a zájmů spolku.
 6. Člen pobočného spolku je vždy současně činným členem spolku hlavního.

Vznik členství

 1. Čestné členy volí valné shromáždění. Návrh na volbu čestného člena musí být na pořadu valného shromáždění a musí pro něj hlasovat alespoň dvoutřetinová většina přítomných členů.
 2. Členství čestných členů začíná dnem volby, pokud dali ke vzniku čestného členství předchozí souhlas, jinak dnem vyjádření souhlasu s takovým členstvím.
 3. Členy činné přijímá na základě písemné přihlášky uchazeče o členství předsednictvo. Přijetí nebo nepřijetí za člena oznamuje předsednictvo přihlášenému písemně a není povinno oznámit mu, proč ho nepřijalo. Odmítnutý se může odvolat do 14 dnů od přijetí příslušného oznámení písemně k valnému shromáždění, které o odvolání rozhodne s konečnou platností.
 4. Členství členů činných vzniká dnem, kdy člen zaplatil první členský příspěvek.

K podání písemné přihlášky prosíme využijte jednoho z následujících kontaktů

 • Masarykova společnost, Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8